โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางอภิญญา แสนมี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นายอนิรุธ วัชรอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาววิไลลักษณ์ ไสวครบุรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology