โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางอโนทัย ชอบสว่าง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา
 
จ่าเอกโกสินทร์ ชัยลัดดา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวประดับดวง หุบกระโทก
ครู คศ.2
 
นายทัศนะชัย อักษรสว่างพงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางสาวเอื้อมพร ส่องกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสุกัญยา แย้มกระโทก
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวชูชื่น กริ่งกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางดาวรุ่ง รัตนอุไร
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวนัฐภรณ์ ชุมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology