โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสุมาลี รุ่มนุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวอนงค์นาถ ปั้นครบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวนัฐธิชา ซึมกระโทก
นักวิชาการพัสดุ
 
นางรุ่งนภา เลื่อยกกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางสาวนิลุบล สาระโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวภาวินี สิงห์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวรัชนก ชุมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายนิรันดร์ หุ้มกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology