โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวพงษ์นัดดา รัตนวิไลศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นายวิรัตน์ เทพจันอัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายวรศักดิ์ เพชรพรรรนาม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายศศิวัฒน์ เดชอดุลย์สัตยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
 
นายธนพัฒน์ กองขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
 
นางสาวทัดดาว บุญวาสนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางวาสนา จิตรครบุรี
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
 
นางสาวจุรีพร เพลียครบุรี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
นายประทวน เนื่องกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายศักดา พลอยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวศิริลักษณ์ อภิบาลบรรจง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวรพีพรรณ จิตรครบุรี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 
นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
นายปวรวิช พิมบวรธัญ
ผูู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
นายอุทัย ด่านกระโทก
ภารโรง
 
นางทองปลิว ทรัพย์ชญานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายประนพ เยาว์สูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายทินกร บุญนูญ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสุพล ปลอดกระโทก
พนักงานลากสาย
 
นายประสิทธิชัย พระพรายสำโรง
คนงานประจำรถบรรจุขยะ
 
นายสมบูรณ์ แก้วศักดิ์
คนงานประจำรถบรรจุขยะ
 
นายวิทวัฒ ผิวพรรณ
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology