กองคลัง

       กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆการเบิกตัดปี การขยายเวลา
เบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรอง
ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัด
ใบสำคัญ และเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษีการประเมินภาษีการเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


 
Untitled Document


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology