ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
งานกิจการสภา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 -  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญสมัญที่3 ประจำปี พ.ศ.2564
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๔
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology