ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องราวการทุจริต))
 - ประกาศ เรื่อง มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 - ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 - ประกาศมาตราการ เรื่อง การป้องกันการรับสินบน
 - ประกาศมาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ประกาศมาตราการ เรื่อง ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - รายงานการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology