ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 - กิจกรรม"ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์"
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 - ประกาศ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology