ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาเทศบาล
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายพนักงานเทศบาล
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2564 ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
 - การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 - การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงาน ประจำปี 2564
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology