ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ2564
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่สรรหาและเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา
 - ประกาศ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
 - บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
 - แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology