ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 -  รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 -  รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 -  รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
 -  รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 -  รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology