ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำปี 2564
 - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ณ จุด บริการ ประจำปี 2564
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology