ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปี 2563
 - สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ณ จุดบริการ
 - สรุปรายงานผลแสดงความคิดเห็นของประชาชนในตู้รับความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานผลการแสดงความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำปี 2564
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology