ดาวน์โหลด
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เมษายน-กันยายน 2563)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ตุลาคม-มีนาคม2564)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology