ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอรพิมพ์เป็นเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๔ ของเทศบาลตำบลอรพิพม์
 - เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554ของเทศบาลตำบลอรพิพม์
 - เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - เทศบัญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลตำบลอรพิมพ์ พ.ศ.2557
 - เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ พ.ศ.2558
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
 - ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน(ฉบับที่4)พ.ศ.2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำนเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 - เทศบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
 - พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 - ระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology