ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 - รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology