ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - 3Rs และการคัดแยกขยะมูลฝอย
 - คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
 - การจัดการขยะในครัวเรือน
 - ขยะมีประโยชน์
 - การแยกขยะ
 - ความรู้ทั่วไปเรื่องขยะ
 - การจัดการขยะอิเลคทรอนิคในประเทศไทย
 - คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology