ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
 - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
 - รายงานผลการสำรวจความต้องการการฝึกอบรม ประจำปี 2562
 - รายงานผลโครงการเพิ่มพูนทักษะผู้นำชุมชนและทัศนะศึกษาดูงานพนักงานผู้บริหาร ประจำปี 2562
 - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลประจำปี2562
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology