ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - ส่วนที่ 1 ปก คำนำ สารบัญ
 - ส่วนที่2 เนื้อหาแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 - ภาระค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 - ภาระค่าใช้จ่ายพนักงานจ้าง
 - สรุปภาระค่าใช้จ่าย
 - สรุปข้อมูลการจัดทำแผน
 - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 - บัญชีพนักงาน
 - แนวทางการพัฒนาพนักงาน
 - ประกาศการใชแผนอันตรากำลัง๓ปีรอบปีงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
 - ประกาศเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 - กรอบอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563
 - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง3ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology