ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (บทนำ)
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ)
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ)
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (บัญชีสรุปโครงการกิจกรรมและงบประมาณ)
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ)
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโครงการกิจกรรมและงบประมาณ)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology