ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานมกราคม2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานกุมภาพันธ์2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานมีนาคม2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานพฤษภาคม2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานมิถุนายน2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานกรกฎาคม2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานสิงหาคม2557
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนมกราคม 2559
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2559
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนเมษายน 2559
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน2559
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2560
 - รายงานการประชุมผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำเดือน เมษายน2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 - รายงานการประชุม ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน 2561
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology