ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี61 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2561
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology