ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลอรพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology