ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 - เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ขุดดินถมดิน
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ลูกน้ำยุงลาย
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
 - เทศบัญญัติปี2557(งบกลาง)
 - เทศบัญญัติปี2557(กองคลัง)
 - เทศบัญญัติปี2557(กองช่าง)
 - เทศบัญญัติปี2557(กองการศึกษา)
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเมษายน2559
 - เทศบัญญัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2557
 - เทศบัญญัติการลดหย่อนภาษี
 - เทศบัญญัติประจำปี 2559
 - ประกาศเทศบัญญัติประจำปี 2559
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 - 42การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - ประกาศเทศบัญญัติประจำปี ๒๕๖๐
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๑
 - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๑
 - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 - คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 - รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 (แผนงานงบกลาง)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 (สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 (สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562(แผนงานเคหะชุม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน กองช่าง)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ )
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
 - งบประมาณรายจ่ายทั้วไปประจำปี 2562 ( แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology