ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - ระดับองค์กร
 - ระดับหน่วยงานย่อย
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2561
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2561
 - นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology