ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - ภาคผนวก แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน ในการปฏิบัติราชการ
 - พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
 - การขอข้อมูลข่าวสาร
 - การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - การช่วยเหลือสาธารณภัย
 - การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 - การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 6ยื่นแบบคำขอขึ้นทำบัตรประจำตัวคนพิการ
 - 7การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 - 8การตรวจรับงาน
 - 9การรับชำระภาษีป้าย
 - 10การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - 11การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 - 12การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 - 13การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 14การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - 15การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 16การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 - 17การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 18การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - 19การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - 20การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - 21การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 - 22การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 23การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 24การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 - 25การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - 26การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - 27การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 - 28การขอเลขที่บ้าน
 - 29การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - 30การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 31การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - 32การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 - 33การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 - 34การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - 35การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 - 36การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 - 37การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหมjตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - 38การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด
 -  40การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 - 41การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - 42การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 43การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
 - 44การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชย์กิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - 45การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 46การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - 47การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 - 48การแจ้งขุดดิน
 - 49การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 50การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 51การแจ้งถมดิน
 - 52การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 53การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 54การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 55การเบิกจ่ายเงิน
 - 56การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
 - 57การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 - 58การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - 59การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - 60การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 - 61การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 62การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 - 63การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 - 64การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 65ยื่นแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 - เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบีย8ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology