ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2558
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญสมัยที่๑ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
 - ประกาศอำเภอครบุรีเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยวิสามัญครั้งที่๑ประจำปี๒๕๕๙
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญสมัยที่๒ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญสมัยที่๓ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญสมัยที่๔ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๙
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี๒๕๕๙และวันเร่ิ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖1
 - ประกาศสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology