ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - พรบ.ข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540
 - พรบ.เทศบาล
 - พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ
 - อำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
 - พรบ.ควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 - สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 2558
 - แผนการจัดการความรู้เทศบาลตำบลอรพิมพ์ประจำปี๒๕๕๘
 - คู่มือปฏิบัติการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - คู่มือการใช้งานระบบ E-laas
 - การบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
 - คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
 - เอกสารการบรรยาย พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology