ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555
 - รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2556
 - รายงานสถานะทางการเงินปี 2557
 - งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 - รายงานแสดงงบฐานะทางการเงินและงบอื่นประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐
 - รายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 - ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2561
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 1 ประจำปี 2561
 - ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 2 ประจำปี 2561
 -  -แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 2 ประจำปี 2561
 - ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 3 ประจำปี 2561
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 3 ประจำปี 2561
 - ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 4 ประจำปี 2561
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาศที่ 4 ประจำปี 2561
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology