ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - แบบคำร้องทั่วไป
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - คำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 - คำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 - แบบคำขอถังขยะ
 - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร
 - แบบคำขอบ้านเลขที่
 - หนังสือรับรองที่ดิน
 - หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
 - คำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
 - คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - คำร้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 - คำร้องให้พิจารณาประเมิณภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - หนังสือหลักฐานการมอบที่ดิน
 - แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงาน
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology