ดาวน์โหลด
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - คู่มือการใช้บริการ
 - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
 - สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 - การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
 - สิทธิของคนพิการ
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์จัดเก็บรายได้
 - เอกสารประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology