ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจฯ
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านน้ำแก้จน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
 - ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีฯ
 - ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
 - ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
 - ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ของเทศบาลตำบลอรพิมพ์
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
 - วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอรพิมพ์
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology