ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์
 รายงานการประเมินประสิทธิภาพ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ǢǹŴ
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2554
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี๒๕๖๐
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-991536
E-Mail: admin@orrapim.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology