ดาวน์โหลด
 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
042การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2565
 - มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 - ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
 - ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 - ประกาศ มาตรการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต
 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology