การประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายประทวน ไสวครบุรี ประธานสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ชั้น 2 โดยมีนายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศบนตรีตำบลอรพิมพ์ เข้าร่วมประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำอรพิมพ์ สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2566

4.2 โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

4.3 ขอความเห็นชอบจาภสภาเทศบาลตำบลอรพิมพ์เข้าทำประโยชน์ในเขตพื่นที่ รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

อัพเดทเมื่อ : 18-02-2022 12:10:47


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology