โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกันและปราบการทุจริในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำลอรพิมพ์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 โดยมีท่าน นายก บุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์เป็นประธาน โดยมีวัตถุเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอรพิมพ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม  

โดยเทศบาลตำบลอรพิมพ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งในการปฏิบัติราชการ ลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และปัญาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม 

อัพเดทเมื่อ : 12-04-2022 15:55:19


 
 


เทศบาลตำบลอรพิมพ์
ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
เบอร์โทร 044-002366 โทรสาร 044-002366
E-Mail: orrapim.md@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology